Spoločnosť MTZ Slovakia rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke: www.mtz.sk Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Názov spoločnosti:           MTZ SLOVAKIA s.r.o.

Adresa:                            930 32 Blatná na Ostrove 314, Slovenská Republika

IČO:                                 36 253 684

DIČ:                                 2021719920

IČ DPH:                            SK2021719920

Kontaktné údaje:              mtz@mtz.sk
Tel.:                                  +421 905 943-510

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa..
 • Záznamy e-mailovej prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka  nášho  tovaru  a služieb.  Táto  činnosť  zahŕňa  predovšetkým,  príjem  a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,

IČO: 36 064 220

Tel. č.: +421 2 3231 3220

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 943-510, písomne na adrese  MTZ Slovakia s.r.o., 930 32 Blatná na Ostrove 314.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás  o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝMI KAMERAMI NA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust.

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci, Vážená verejnosť

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tento dokument sa môže meniť, avšak budete mať k dispozícii vždy jeho aktuálnu verziu.

V rámci našej obchodnej činnosti využívame bezpečnostné kamery na monitorovanie našich priestorov a priestorov okolo budov, kde máme obchody, alebo ktoré vlastníme.

Robíme to pre Vašu, ale aj našu bezpečnosť a ochranu majetku a zdravia. Vieme takto odhaliť kriminalitu a iné protispoločenské konania.

OBSAH:

 1. Informácie o prevádzkovateľovi, ktorým je naša spoločnosť
 2. Informácie, kto je za našu spoločnosť zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžte obrátiť
 3. Informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame
 4. IV.Informácie o Vašich právach

 1. INFORMÁCIE O NAŠEJ SPOLOČNOSTI
  1. Prevádzkovateľ:

                 Obchodné meno:  MTZ SLOVAKIA s.r.o.

                      sídlo:                     930 32 Blatná na Ostrove 314

                      IČO:                      36 253 684

                      (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)


II.INFORMÁCIE O ZODPOVEDNEJ OSOBE

 1. Vy ako dotknuté osoby sa môžte priamo obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) na našu zodpovednú osobu:

Marina Lócsi,              email: mtz@mtz.sk                   Tel.: + 421 905 943-510

Hana Liutarevich,        email: a.lyutarevich@mtz.sk      Tel.: +421 908 779-136

(ďalej ako „Zodpovedná osoba“).

III.INFORMÁCIE O VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH, KTORÉ SPRACÚVAME

 1. Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nasledovne:
 2. Účel spracúvania: Kamerové záznamy - priestory prístupné verejnosti - Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku a/alebo zdravia. Kamerové záznamy nemôžme použiť na iný ako tu popísaný účel. Použitie kamerových záznamov sa netýka len odhaľovania kriminality voči našej spoločnosti, ale aj prípadnej kriminality voči Vám - ak niekto ukradne zákazníkovi vec, dôjde nebodaj ku konfliktu, práve na odhaľovanie takýchto a podobných konaní máme kamerové záznamy, ktoré môžu slúžiť aj ako dôkaz v trestnom, správnom alebo inom konaní a uplatňovanie právnych nárokov.
 3. Spracúvané osobné údaje: Vaša tvár a podobizeň v priestoroch prístupných verejnosti.
 4. Právny základ: podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem - je založený na záujme prevádzkovateľa predchádzať vzniku škôd krádežami, poškodzovaním majetku prevádzkovateľa alebo inými protiprávnymi konaniami, ochrana zdravia, verejného poriadku, odhaľovanie akejkoľvek kriminality.
 5. Dotknuté osoby: Každá osoba, ktorá sa pohybuje v okolí budov prevádzkovateľa, prípade v interiéri budov, ktorý je verejne prístupný verejnosti. Počet dotknutých osôb: neurčitý – nie je možné vopred kvantifikovať počet dotknutých osôb.

6.Doba spracúvania osobných údajov: 15 dní.

 1. Príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ a sprostredkovateľ MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314., IČO: 36 253 685

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa.

 1. Tým, že bezpečnostné kamery sú permanentne umiestnené na našich objektoch, k spracúvaniu Vašich osobných udajov bude dochádzať, ak k nám budete chodiť nakupovať. Je pre nás nevyhnutné, aby sme neumožnili tretím osobám využiť nedostatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré by mohli využiť proti Vám aj proti nám, preto použitie kamier je nevyhnutné.


IV.INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP: Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.

 1. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. PRÁVO NA OPRAVU: Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Sme povinní vykonať opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po Vašej žiadosti.

 1. PRÁVO NA VYMAZANIE: Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 1. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

 1. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je dôvod na nevymazanie podľa bodu 4.

 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 1. spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 1. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 1. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete našou spoločnosťou informovaní, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 1. PRÁVO NA NAMIETANIE: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašii právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže me nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,

IČO: 36 064 220

Tel. č.: +421 2 3231 3220

https://dataprotection.gov.sk/uoou/