Az MTZ Slovakia tiszteletben tartja az Ön adatainak védelmét

Ez a weboldal cookie-k technológiát használ. A cookie-kel kapcsolatos további információk  megtalálhatók a Cookies oldalon.

Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) § 73. / 3. / 18/2018 rendeletében foglaltaknak.

Az általános európai szabályozás kapcsán a § 73. / 3. / 18/2018. a személyes adatok védelméről (GDPR - General Data Protection Regulation) szóló rendelete alapján, arra kérjük Önt, hogy fejezze ki hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához a www.mtz.sk weboldalon. Az Ön személyes adatait kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. A személyes adatokat csak az ügyfél hozzájárulásával dolgozzuk fel. Az ügyfél feladata, hogy szabadon döntsön arról, hogy megadja-e a beleegyezését az általunk javasolt mértékben. A hozzájárulás megadása teljesen önkéntes, és amint a megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. A megadott hozzájárulás hatálya kötelez bennünket, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk azt.

KI AZ ÜZEMELTETŐ

Cégnév: MTZ SLOVAKIA s.r.o.

Cím: 93032 Blatná na Ostrove 314, Szlovák Köztársaság

IČO: 36 253 684

DIČ: 2021719920

IČ DPH: SK2021719920

Elérhetőség: mtz@mtz.sk

 Tel.: +421 905 943-510

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Minimalizáljuk az általunk feldolgozott személyes adatok körét, hogy elegendő legyen az Ön által elvárt szolgáltatások teljesítéséhez és jogos érdekeink védelméhez. Csakis azon Ügyfeleink, valamint leendő potenciális Ügyfeleink személyes adatait dolgozzuk fel, akik ehhez beleegyezésüket adták. A személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Alapadatok, amelyek az Ön Vezeték- és Keresztneve, Lakcíme vagy Személyazonosító száma, abban az esetben, ha üzletember vagy természetes személy (egyéni vállalkozó).
 • Elérhetőségek, például e-mail címe, telefonszáma vagy mobil telefonszáma.
 • Az Önnel elektronikus vagy írásos formában küldött e-mailek vagy egyéb kommunikáció feljegyzései.
 • Tranzakciós adatok, különösen a kifizetésekre és a fizetési módokra vonatkozó információk.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Az Ön személyes adatait elsősorban azért dolgozzuk fel, mert olyan szerződéseket kell kötni, amelyek célja termékeink és szolgáltatásaink értékesítése.  Ez a tevékenység magában foglalja különösen a megrendelések átvételét és feldolgozását, a számlák és adózási dokumentumok kiállítását, a kifizetések nyilvántartásba vételét, az áruk kiválasztott címre történő küldését/szállítását, stb.

Annak érdekében, hogy minden jogi kötelezettségünket megfelelően teljesítsük, a személyes adatokat számviteli célokra, nyilvántartás kezelés vagy panaszkezelés céljából is feldolgozzuk. Egyes esetekben a személyes adatokat peres eljárás és peren kívüli követelés behajtása esetén is fel kell dolgozni.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel, kizárólag olyan esetek jogalapja alapján, amelyekben:

 • Szükséges a személyes adatok feldolgozása a szerződés (például adásvételi szerződés) teljesítéséhez vagy a szerződés megkötése előtt Ön szolgáltatásokat kért tőlünk
 • Szükséges a mi jogos érdekünkben, amelyet követünk és amely elsősorban az áruk és szolgáltatások ügyfeleinknek történő felkínálása és értékesítése céljából.
 • Ön egy vagy több célból adta meg a beleegyezését. Ezek közé tartozhatnak különösen a szolgáltatások áruinak felajánlásával vagy feldolgozásával kapcsolatos tevékenységek, hogy az ajánlatot az Ön elvárásaihoz igazítsuk.

A KEDVEZMÉNYEZETTEK KATEGÓRIÁI

Személyes adatokat a feldolgozás során a címzettek alábbi kategóriáinak lehet megadni:

 • Futár- és szállítmányozási cégek
 • Informatikai szolgáltatók
 • Ügyvédi irodák
 • Szakértők és igazságügyi szakértők
 • Számviteli irodák, könyvvizsgálók és adótanácsadók

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

 • Az érintett hozzájárulása esetén az Ön adatait addig dolgozzuk fel, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását vagy legfeljebb 24 hónapig.
 • Jogos érdek esetén az Ön személyes adatait , kivéve, ha Ön tiltakozik a feldolgozás ellen a termék vagy szolgáltatás által indokolt ideig dolgozzuk fel, hogy a kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínálhassuk Önnek.
 • A szerződés teljesítése esetén az Ön személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartamára dolgozzuk fel, beleértve a jótállást és a panasz kezelés feltételeit is.
 • Jogi kötelezettség teljesítése esetén az Ön személyes adatait a törvény által ránk szabott ideig dolgozzuk fel. A számviteli törvény, a adózási törvény stb.

Az Ön jogai, mint érintettek

Készen állunk arra, hogy gyakoroljuk az Ön jogait a személyes adatok feldolgozása során.

 • Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, valamint joga van tudni, hogy milyen célból dolgozzuk fel azokat, kik a személyes adatok címzettjei, mi feldolgozási idő.
 • Önnek joga van helyesbítéshez, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, lépjen kapcsolatba velünk, javítsa ki azon.
 • Önnek joga van a személyes adatok törléséhez, ha azok pontatlanok vagy jogellenesen dolgoztuk fel őket.
 • Ha az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján dolgozzuk fel, Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását, a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.
 • Önnek joga van korlátozni az adatfeldolgozást, ha az adatokat csak a legszükségesebb jogi okokból kívánja feldolgozni vagy egyáltalán nem.
 • Önnek joga van kifogást emelni, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen feldolgozás jogellenes vagy sérti az Ön jogait..
 • Önnek joga van az adatokat átadni egy másik adatkezelőnek, akkor a megfelelő formátumban megadjuk Önnek, hacsak más műszaki vagy jogi akadályok ezt nem akadályozzák.

Hasonlóképpen, a Panasztétel joga a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatalához, amelynek székhelye:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság,

IČO: 36 064 220

Telefonszám: +421 2 3231 3220

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

HOL ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?

Jogait a következő telefonszámon: +421 905 943-510 és/vagy történő írásos formában postai úton elküldve a következő cimre: MTZ Slovakia s.r.o., 930 32 Blatná on Ostrov 314.

Kérésére 30 napon belül ingyenesen válaszolunk. Összetettség vagy nagyszámú kérelem esetén jogunkban áll ezt az időszakot további 60 nappal meghosszabbítani. Ha ez megtörténik, tájékoztatjuk az okokról.

Ha azonban az Ön kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy megismétlődik, jogunkban áll ésszerű adminisztrációs díjat felszámítani a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére.


A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGI KAMERÁK ÁLTALI, NYILVÁNOSAN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13 cikke.

A személyes adatok védelméről szóló 18/2018 z. törvény 19 cikke.

Tisztelt Vásárlóink, Tisztelt Polgárok

Ezzel a dokumentummal szeretnénk tájékoztatni Önt a jogairól és egyéb fontos információkról a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

Ez a dokumentum változhat, de mindig a törvényileg hatályos legfrissebb előírásoknak fog megfelelni.

Üzleti tevékenységünk részeként biztonsági kamerákat használunk, hogy figyeljük az épületeinket, udvarainkat olyan épületek körül, ahol üzleteink vannak, vagy amelyek a tulajdonunkban vannak.

Ezt Önért tesszük, de a biztonságunkért, valamint a tulajdon és az egészség védelméért is. Ily módon észlelhetjük a bűnözést és más antiszociális tevékenységeket.

Tartalom:

 1. Információk az üzemeltetőről, amely a mi cégünk
 2. Információk arról, hogy ki felelős cégünkért, kivel léphet kapcsolatba
 3. Az általunk feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos információk
 4. IV.Információk az Ön jogairól
  1. INFORMÁCIÓK CÉGÜNKRŐL

Cégnév: MTZ SLOVAKIA s.r.o.

Székhely: 93032 Blatná na Ostrove 314

IČO: 36 253 684

(a továbbiakban: Üzemeltető)

II.AZ ÉRINTETTRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 1. Ön, mint érintett, közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnknél intézheti a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos észrevételeit és kéréseit (a továbbiakban: Érintett):

Marina Lócsi

 E-mail: mtz@mtz.sk

 Tel.: + 421 905 943-510

Anna Liutarevich

E-mail: a.lyutarevich@mtz.sk

Tel.: +421 908 779-136

(a továbbiakban: adatvédelmi tisztviselő).

III.AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 1. Cégünk az alábbiak szerint dolgozza fel az Ön személyes adatait:
 2. A feldolgozás célja: CCTV felvétel - a nyilvánosság számára hozzáférhető helyiségek - A nyilvánosság számára hozzáférhető terület ellenőrzése a közrend és a közbiztonság, a bűncselekmények felderítése, az állambiztonság megsértése, a vagyonvédelem és/vagy az egészség védelme céljából. Nem használhatjuk fel a cctv felvételeket más célra, mint az itt leírt célok. A CCTV felvételek használata nem csak a vállalatunk elleni bűnözés felderítéséről szól, hanem az Ön ellen elkövetett lehetséges bűnözésről is - ha valaki ellopja egy ügyfél valamilyen tulajdonát. Pontosan az ilyen és hasonló intézkedések felderítése, amelyek CCTV felvételek bizonyítékként szolgálhatnak a bűnügyi, közigazgatási vagy egyéb eljárásokban és a jogi követelések érvényesítésében.
 3. Feldolgozott személyes adatok: Az Ön arca és képmása a nyilvánosság számára hozzáférhető helyiségekben.
 4. Jogalap: a GDPR 6.
 5. Érintett: Minden olyan személy, aki az üzemeltető épületei körül mozog, épületek olyan belső tere esetén, amely nyilvánosan hozzáférhető a nyilvánosság számára. Az érintettek száma: határozatlan – nem lehet előre számszerűsíteni az érintettek számát.

6.A személyes adatok feldolgozásának időtartama: 15 nap.

 1. Személyes adatainak címzettjei: adatkezelő és adatfeldolgozó MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná on Ostrov 314., IČO: 36 253 685
 1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem történik meg.
 1. Azáltal, hogy folyamatosan biztonsági kamerák üzemelnek épületeinken, személyes adatainak feldolgozása akkor történik meg, ha Ön vásárolni érkezik hozzánk. Alapvető fontosságú számunkra, hogy ne engedjük harmadik feleknek, hogy kihasználják az állampolgári jogokat az esetleges erőszakos cselekedeteket, amelyeket Önök és ellenünk alkalmazhatnak, ezért a kamerák használata alapvető fontosságú.

IV.AZ ÖN JOGAIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG: Önnek joga van világos, átlátható és érthető tájékoztatást kapni arról, hogyan használjuk fel személyes adatait, és milyen jogai vannak.
 1. HOZZÁFÉRÉSI JOG: Érintettként Önnek joga van hozzáférni az adataihoz.  Az Ön nevének alapján megerősítést bocsátunk önnek arról, hogy az Ön mint érintett személyes adatai feldolgozása folyamatban van-e. Ha ezeket az adatokat feldolgozzuk, kérésre átadunk Önnek egy másolatot ezekről a személyes adatokról.
 1. Ha elektronikus úton kér információt, az elektronikus levélben, e-mailben kerül az Ön tudomására, kivéve, ha Ön másként kéri.
 1. HELYESBÍTÉS JOGA: Érintettként Önnek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez, ha helytelen személyes adatokat rögzítünk Önről. Ugyanakkor önnek joga van hiányos személyes adatokat kitölteni. Kötelesek vagyunk a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül kijavítani vagy kiegészíteni az Ön kérését követően.
 1. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG: Az érintettként Önnek joga van a rá vonatkozó személyes adatok törléséhez. Nem lehet erre a jogra, ha a feldolgozás szükséges:
 1. A Szlovák Köztársaság alkotó törvény külön rendelete vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettségének teljesítése, vagy az üzemeltetőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi feladat ellátása,
 1. közérdekű archiválási célból, tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűleg lehetetlenné vagy súlyosan megnehézíti az ilyen adatfeldolgozás céljainak elérését;
 1. jogi követelések bizonyítása, gyakorlása vagy védelme.
 1. Ha személyes adatok törlését kéri, az érintettek személyes adatainak törlését kérésre a kézhezvételt követően indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük, kivéve, ha a 4.
 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Érintettként Önnek joga van korlátozni a személyes adatok feldolgozását, ha:
 1. Ön olyan időtartamra vitatja a személyes adatok pontosságát, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 1. az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törléséje helyett a felhasználásuk korlátozását kéri;
 1. már nincs szükségünk személyes adatokra feldolgozási célokra, de Önnek bizonyítania, gyakorolnia vagy megvédenie kell a jogi igényeit;
 1. Ha a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kéri, az Ön beleegyezése nélkül nem tudunk semmilyen adatkezelési műveletet végrehajtani az érintett adatokkal, kivéve a tárolást. Cégünk mindaddig tájékoztatja Önt, amíg az adatok feldolgozására vonatkozó korlátozás megszűnik.
 1. HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Az érintettként Önnek joga van a személyes adatok hordozhatóságához, ami azt jelenti, hogy megszerzi az Ön által megadott személyes adatokat, és joga van kérni az ilyen személyes adatok továbbítását egy másik adatkezelőnek.
 1. TÁRGYHOZ VALÓ JOG: Az érintettként Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen az adott helyzetükre, beleértve a profilalkotást is. Nem dolgozhatunk fel további személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítjuk a személyes adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket, amelyek meghaladják az Ön jogait vagy érdekeit, vagy a jogi követelés megtételének okait. Nem dolgozhatunk fel további személyes adatokat, kivéve, ha azok bizonyítják a személyes adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket, amelyek meghaladják az érintett jogait vagy érdekeit, vagy a jogi követelés érvényesítésének indokait, ha ön gyakorolja a személyes adatok feldolgozása ellen való kifogáshoz való jogát.

JAVASLAT BENYÚJTÁSÁNAK JOGA A HIVATALHOZ: Érintettként Önnek joga van eljárást indítani a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmével foglalkozó hivatalával, ha úgy véli, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait megsértették.

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság,

IČO: 36 064 220

Telefonszám: +421 2 3231 3220

https://dataprotection.gov.sk/uoou/